Kontaktinformation

Kontaktformular

jth.net ApS
Domregistry ApS
SMSnu.dk ApS
Kirsebærhaven 14
DK-4000 Roskilde
Danmark
Telefon: +45 42 42 09 60
Voicemail + FAX: +45 46 32 09 60
Skype: jth.net
CVR nr. 30721497
Bank: Nordea
Adm. direktør: Jørgen Thomsen

Betalingsformer: se betalingssiden


jth.net ApS udbyder tjenester inden for domæneadministration, domæneregistreringer og redelegeringer samt SMS-tjenester under navnet SMSnu.dk ApS


jth.net ApS tilbyder sig også som underleverandør for domæneregistreringer og redelegeringer i kundens eget navn. Skriv og hør nærmere via kontaktformularen.

Forretningsbetingelser

Vi forsøger at behandle vore kunder, som vi selv ønsker at blive behandlet, men henholder os i øvrigt til dansk lovgivning. Derudover er der følgende vilkår:
Opsigelse af abonnementer skal ske og være bekræftet af jth.net ApS senest 14 dage før udløbet af en abonnementsperiode. Registrering af et internationalt domæne betyder indgåelse af en aftale om abonnement på registreringen af dette domæne indtil udløb. Manglende betaling af registering, manglende fornyelse før udløbsdato eller en direkte anmodning fra kunden om sletning, vil medføre, at ejendomsretten til domænet overgår til jth.net ApS, som kan vælge at overdrage domænet til tredjemand eller slette registreringen.

Vores ansvar indskrænkes mest muligt i hht lovgivningen og dækker ikke afledte omkostninger, tabt fortjeneste eller krav fra 3. part. Vi tilstræber en 24 timers drift for de produkter, der indebærer dette, men giver ingen garanti for dette, da produkterne indeholder elementer uden for vores kontrol. Erstatningsansvaret for jth.net ApS er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse subsidiært den erlagte betaling for den fejlbehæftede tjeneste eller vare. Denne begrænsning gælder for ethvert forhold vedrørende tjenester og erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også, selvom jth.net ApS havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. jth.net ApS frasiger sig alt ansvar såfremt tredjemand har adgang til kundens email.

Registrering af domæner sker under kundens ansvar, herunder stavefejl, krænkelse af rettigheder og fornyelse før udløb. jth.net ApS er kun ansvarlig for fejl begået af personalet hos jth.net ApS.
SMS-tjenester udbydes i hht til tillæg om disse.
Overdragelse til tredjemand og transfer af domæner til anden registrator sker kun efter modtagelse af behørig dokumentation og/eller accept ved besvarelse af en af jth.net ApS entydig identificerbar email til den email-adresse, der fremgår af kundedatabasen hos jth.net ApS som værende tilknyttet domænets registrant. Visse domæne-typer kræver yderligere dokumentation og papirarbejde. jth.net ApS forbeholder sig ret til at ændre priser med omgående virkning og at opsige brug af produkter med omgående varsel, hvis forbruget overstiger rimelig brug af produktet, herunder specielt generer trafikafviklingen på serverne hos jth.net ApS.

Ved domæneregistrering indgås der implicit en aftale med jth.net ApS om, at dette firma eller dets samarbejdspartnere optræder som administrativ og teknisk kontakt for domænet. Denne aftale om brug af jth.net ApS , dets personale eller samarbejdspartnere som tilknyttet forskellige domæneroller kan af jth.net ApS opsiges med omgående varsel og dermed overdrages til kunden selv. Ved kundens opsigelse af denne aftale forbeholder jth.net ApS sig ret til at opsige aftalen om registrering af domænet og overtage dette som nævnt ovenfor.

Produkter/ydelser fra jth.net ApS leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at udførelsen af ydelsen påbegyndes straks betaling er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §17, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §18, stk. 4 således ved registrering af kundens betaling. Manglende betaling medfører ophør af løbende ydelser og annullering af ubetalte, ydede ydelser i det omfang, dette er muligt fx. ved afregistrering af domæner. Transfer og redelegering af domæner kan ikke ske, når kunden er i restance. Ved krediteringer foretaget på kundens anmodning, krediteres kun nettobeløbet, som jth.net ApS har modtaget fra betalingsformidlere. Ved evt modstridende vilkår i disse bestemmelser og vilkår for delprodukter afgør jth.net ApS, hvilke der er gældende.

Private data

Vi opsamler kun data, der vedrører kundens bestillinger samt de data, der automatisk sendes fra kundens browser. Sidstnævnte lagres ikke permanent, men bruges evt. til at kunne identificere misbrug af systemet. Data vedrørende kunden opbevares kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne betjene denne, og udleveres ikke til tredjepart undtagen hvor det er nødvendigt fx. til DK Hostmaster ved registrering/redelegering af et domæne. Vi anvender såkaldte session cookies i forbindelse med bestilling, men de slettes af browseren, når denne lukkes.

Valid XHTML 1.0 Transitional